Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1 – ALGEMEEN


 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten, alsmede alle rechtshandelingen die betrekking hebben op de totstandkoming van de overeenkomst tussen Sea Dreams Speakers Agency of diens vertegenwoordiger(s) (hierna te noemen SDSA) en haar cliënten en hebben betrekking op het verrichten van diensten alsmede op de verkoop en levering van diensten in de ruimste zin des woords, zoals onder meer het verzorgen van lezingen, dagvoorzitterschappen, presentatiewerkzaamheden, optredens, trainingen, workshops, clinics, het afnemen van interviews, het leveren van advies en consult, het schrijven van columns, artikelen en gedichten, het verrichten van een bepaalde artistieke prestatie van welke aard dan ook en het ter beschikking stellen van personen, ruimtes en materialen.
 2.  In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder de Client: degene die een opdracht voor het engageren van één of meerdere sprekers/dagvoorzitters/moderators/consultants verstrekt en/of de verdere organisatie van een congres, bijeenkomst, festiviteit, evenement en/of productie aan  SDSA heeft opgedragen.
 3. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder Spreker(s)/Dagvoorzitters/Moderators/Consultants: een ieder die zich jegens SDSA heeft verbonden een bepaalde (artistieke) prestatie of dienst van welke aard dan ook te verrichten, dan wel anderszins zaken en/of diensten te leveren en/of ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zodat daaronder bijvoorbeeld begrepen zijn sprekers, dagvoorzitters, presentatoren, columnisten, adviseurs, consultants, interviewers, schrijvers, dichters, artiesten etc.

ARTIKEL 2 – WERKINGSSFEER


 

 1. Bedingen, ook die zijn opgenomen in de algemene (inkoop)voorwaarden van de Client, die afwijken van bovengenoemde voorwaarden, binden SDSA slechts voor zover deze door SDSA uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en/of aanvaard. Voorwaarden van de Client zijn niet van toepassing, tenzij SDSA deze schriftelijk heeft aanvaard.
 2.  Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene leveringsvoorwaarden en de (inkoop)voorwaarden van Client, prevaleren de Algemene leveringsvoorwaarden van SDSA, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst de toepassing van het betreffende artikel van de Algemene leveringsvoorwaarden wordt uitgesloten. Afwijking van deze Algemene leveringsvoorwaarden in een overeenkomst laat de geldigheid van de overige Algemene leveringsvoorwaarden onverlet.

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN


 

 1. Alle aanbiedingen van SDSA zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de Client een aanbieding van SDSA schriftelijk of digitaal casu quo langs elektronische weg heeft aanvaard. Ter bevestiging zendt SDSA een schriftelijke overeenkomst aan de Client, die door de Client binnen vijf dagen na ontvangst ondertekend dient te worden geretourneerd.
 2. Indien de Client de overeenkomst niet overeenkomstig het vorige lid tijdig retourneert, heeft Client het recht om binnen 25 dagen, volgend op de in het vorige lid genoemde termijn van vijf dagen, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, nadat zij de Client nog tenminste eenmaal in de gelegenheid heeft gesteld de overeenkomst alsnog ondertekend te retourneren en de Client andermaal in gebreke blijft. SDSA is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN


 

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief 21% BTW, vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten, royalty’s en overige heffingen, voor zover van toepassing.
 2. Voor zover niet anders overeengekomen betaalt de Client ook alle reis- en verblijfskosten van de spreker(s). De kilometervergoeding bedraagt € 0,89 per km plus 21% BTW.
 3. Voor een overnachting in het buitenland geldt dat de werkelijke kosten in rekening worden gebracht, tot een maximale vergoeding van € 300 per dag, inclusief ontbijt, lunch en diner, maar exclusief kosten voor openbaar vervoer, taxi’s, etc.

ARTIKEL 5 – INTEGRITEITSCODE


 

 1. De Spreker respecteert verschillen in etniciteit, levensovertuiging, sekse en sociale status van zijn/haar toehoorders en Cliënten.
 2. De Spreker zal al zijn activiteiten in opdracht van Client uitvoeren op een zo hoog mogelijk professioneel niveau. De Spreker is tot samenwerking met anderen bereid indien de situatie dit noodzakelijk maakt.
 3. De Spreker zal auteursrechten en overige eigendomsrechten van anderen op foto’s, teksten en andersoortige materialen respecteren.
 4. De Spreker zal al het redelijke doen om zijn presentatie c.q. de opdracht optimaal voor te bereiden en de inhoud in overleg met de Client af te stemmen op diens organisatie en doelstellingen.
 5. De Spreker verplicht zich tot geheimhouding over vertrouwelijke zaken die hem in verband met de uitoefening van zijn functie en/of in het kader van de opdracht bekend worden, behoudens zijn verplichting krachtens de wet. Ten aanzien van de inhoud van de bijeenkomst van c.q. werkzaamheden voor de Client wordt door Spreker geheimhouding betracht. Het eventueel ter kennis gekomen materiaal wordt vertrouwelijk behandeld.
 6. De Spreker vrijwaart SDSA voor aanspraken in dezen van de Client of andere derden.
 7. De Client treedt over het werk en verhoudingen met de Spreker niet in contact met derden, behoudens mogelijke uitzonderingen die nader schriftelijk zijn vastgelegd. Ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst wordt door alle partijen geheimhouding betracht. Het eventueel ter kennis gekomen materiaal wordt door alle partijen vertrouwelijk behandeld.
 8. De Spreker wordt geacht zelf alle voor een optreden vereiste papieren te bezitten, zoals bijvoorbeeld werk- en verblijfsvergunningen. SDSA is niet aansprakelijk voor het ontbreken hiervan. De Spreker vrijwaart SDSA voor aanspraken in dezen van de Client of andere derden, evenals voor aanspraken wegens onjuistheid in door de Spreker verstrekte gegevens, zoals namen, adressen e.d.

ARTIKEL 6 – BEPALINGEN OPTREDEN/OPDRACHT


 

 1. De Spreker is gehouden zich te richten naar de wensen van de Client, waar dit betreft de volgorde van een programma, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Spreker is gehouden in collegialiteit met ander optredende artiesten, sprekers en dergelijke samen te werken en medewerking te verlenen aan een goed verloop der bijeenkomst.
 2. De Spreker is gehouden de accommodatie, waar het optreden plaatsvindt, te accepteren in de staat zoals ter plaatse aanwezig. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk speciale wensen zijn overeengekomen.
 3. De Spreker is bereid zich te richten naar de wensen van de Client van de bijeenkomst/voorstelling c.q. het bezoekende publiek, speciaal waar het betreft de keuze van het repertoire en performance. Toegiften e.d. geven geen recht op extra betaling, tenzij dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 4. De Spreker dient minimaal een half uur voor de aanvang van het optreden aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, behoudens de zaken die door SDSA of door de Client zullen worden verstrekt. De Spreker staat ervoor in dat de door hem mee te nemen, voor het optreden benodigde zaken tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.
 5. De Spreker is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en/of aanwijzingen van SDSA c.q. een door SDSA aangewezen derde, respectievelijk die van de Client of een door Client aangewezen derde.
 6. De Spreker verbindt zich naar beste kunnen op te treden met inachtneming van overheidsvoorschriften en het gestelde in de ter plaatse van het optreden geldende Algemene Plaatselijke Verordening.
 7. Het is client toegestaan om tijdens de presentatie foto- en filmopnamen van de spreker en zijn presentatie te maken voor interne doeleinden. Het is zonder de expliciete toestemming van SDSA niet toegestaan om enig beeldmateriaal in het publieke domein te plaatsen.
 8. Alle rechten van het gemaakte beeldmateriaal van de spreker en de presentatie liggen bij SDSA en worden op verzoek van SDSA integraal ter beschikking gesteld door opdrachtgever en/of de partij die de beeldmaterialen heeft vervaardigd. Client is verantwoordelijk voor het overdragen van deze voorwaarde(n) aan de partij die de beeldopnamen maakt.

ARTIKEL 7 – FACTURERING EN BETALING


 

 1. Facturering vindt plaats bij opdrachtbevestiging en betaling geschiedt volgens de volgende termijnen: 50% binnen 5 dagen na opdrachtbevestiging en 50% uiterlijk 30 dagen voor de bijeenkomst.
 2. Als Client in gebreke is en niet tijdig betaalt, dan is deze na vijf dagen een administratiefee verschuldigd van € 50 plus BTW. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 100 plus BTW als de rekening niet binnen twee weken is betaald en naar € 250 plus BTW als de rekening niet binnen een maand is betaald. Tevens is de Client dan een rente verschuldigd van 1% per maand plus alle kosten van incasso en andere gerechtelijke maatregelen die SDSA moet maken, met een minimum van 15% van het factuurbedrag, plus eerder genoemde administratiefee(s).
 3. Het is Client niet toegestaan de betaling op te schorten, ook niet wanneer derden beslag (dreigen te) leggen, tenzij het beslag direct en uitsluitend betrekking heeft op een vordering op SDSA en niet op een spreker of andere ondernemingen, al dan niet gelieerd aan SDSA.
 4. SDSA is zelf verantwoordelijk ten aanzien van eventuele loonbelastingen en sociale premies ter zake van de aan hem toekomende vergoedingen voortkomend uit met SDSA gesloten overeenkomsten. Mocht op enig moment toch komen vast te staan dat de Client ten aanzien van de Spreker een inhouding- c.q. afdrachtplicht heeft voor loonbelasting en/ of sociale premies, dan vrijwaart SDSA hierbij voor alsdan de Client voor dergelijke aanspraken, met inbegrip van eventueel ter zake verschuldigde verhogingen en interest.

ARTIKEL 8 – BEËINDIGING OVEREENKOMST


 

 1. SDSA is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat de Client ontslagen wordt van zijn verplichting om de rekening te betalen, indien de Client:
  • oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van SDSA;
  • handelt in strijd met de goede naam of met belangen van SDSA;
  • informatie verspreidt of anderszins handelt, in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt;
  • zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
  • surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance van betaling wordt verleend;
  • het bedrijf verkoopt of liquideert.
 2. In geval van ziekte van de spreker/dagvoorzitter/moderator en/of overmacht, draagt contractor te allen tijde zorg voor een vervangend en minimaal gelijkwaardig alternatief, zonder extra kosten en dit uiteraard altijd in overleg met Client.
 3. In het geval SDSA in gebreke is en/of de lezing door haar schuld niet kan doorgaan, zal in overleg met de Client beoordeeld worden of de lezing of keynote op een ander moment verzorgd kan worden. Als dit absoluut onmogelijk is, dan kan de Client deze overeenkomst opzeggen en vervallen de kosten voor de lezing of keynote. In onderhavig geval zal SDSA haar factu(u)r(en) crediteren en is SDSA verplicht om de reeds ontvangen betalingen binnen 5 dagen terug te storten op een bankrekening van de Client.
 4. De kosten voor de voorbespreking, de voorbereidingen (minimaal 1 dagdeel) en de reeds gemaakte reiskosten worden bij beëindiging van de overeenkomst niet gecrediteerd, noch terugbetaald.
 5. De hoogte van de bedragen sub 8.4 genoemd – die niet worden gecrediteerd staan op de website van SDSA vermeld onder de kop “Lezingen”/”Tarieven”.
 6. Indien de Client een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt vóór c.q. op de eerste datum van uitvoering, heeft contractor recht op de volgende vergoeding:
  • tot 60 dagen voor of op de eerste datum van de uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding;
  • 61 tot 90 dagen of voor de eerste datum van de uitvoering van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen vergoeding;
  • 91 dagen of langer voor de eerste datum van de uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID


 

 1. Client is NIET aansprakelijk voor verlies of diefstal van of beschadigingen aan geld en/of goederen van de Spreker.
 2. Client is NIET aansprakelijk voor schade aan derden, die toe te rekenen is aan de Spreker. SDSA vrijwaart Client voor aanspraken van derden.
 3. In geval van ziekte kan de Spreker zich slechts op overmacht beroepen, indien hij aan SDSA en Client een door een arts ondertekende medische verklaring overlegt, waaruit genoegzaam blijkt dat de Spreker niet in staat is/was op de overeengekomen datum en tijd op te treden.
 4. De Spreker kan zich niet op overmacht beroepen in geval van oponthoud in het verkeer of openbaar vervoer of slechte weersomstandigheden.

ARTIKEL 10 – GESCHILLEN EN OVERIGE BEPALINGEN


 

 1. Op alle door SDSA aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, onverminderd het recht van SDSA om te dagvaarden voor de bevoegde rechter in de woonplaats c.q. plaats van vestiging van Client.
 3. Enige bepaling in deze overeenkomst die geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of anderszins niet toepasbaar is, laat toepassing van andere bepalingen onverlet. Voor iedere nietige, vernietigbare of anderszins niet-toepasbare bepaling treedt een geldige bepaling, die qua strekking de niet-toepasbare bepaling zo veel mogelijk benadert, in de plaats.
Menu